chilicase.ca nobis melao Chrome Hearts Jewelry Online Chrome Hearts Hoodie nobis nobis parka

 

ساخت وساز امری اجتناب ناپذیر برای جامعه روبه رشد امروزی بشمار می رود و در کنار آن استفاده از تکنیکهای جدید در این راه امری ضروری است

شرکت ساختمانی مسکن تابلیه دراین راه و بمنظور معرفی خود بعنوان یکی از شرکتهای موثر وتاثیرگذار درامر ساختمان سازی،همت گمارده تا با استفاده از نهایت امکانات فنی موجود درکشورمان وبهره گیری از جدیدترین تکنولوژی های ساخت وساز در جهان ، تحولی در این امر ایجاد نماید . 

یکی از این تکنیکها ، استفاده از سیستم قالب تونلی وبهینه سازی این سیستم با توجه به نیازهای روز کشور که همانا ایجاد سرعت ، کم کردن هزینه و استفاده بیشتر از ماشین آلات در اجراء  بجای نیروی انسانی می باشد.

در کنار گسترش استفاده از این تکنیک ، استفاده از نوآوری های جدید درسایر آیتم های ساختمان سازی مثل نماسازی ، صرفه جویی انرژی با استفاده از عایق حرارتی ، طراحی سیستم های گرمایشی وسرمایشی  جدید ، استفاده ازسیستم های  جدید در لوله کشی های داخل ساختمان ؛بکار گیری مصالح جدید در اجرای   دیوارچینی ها و..........مورد توجه قرارگرفته تا انشاا... بتوانیم درآینده ای نزدیک بعنوان یکی از کشورهای پیشرفته درامر صنعت ساختمان سازی در جهان معرفی گردیم.

 

اخبار